สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย

ร่วมลงชื่อสนับสนุนให้มีการแก้ไข พ.ร.ก. การกู้ยืมเงิน พ.ศ.2527

แก้ไข 3 หมวด 1.เพิ่มบทลงโทษ 2.เยียวยาผู้เสียหาย 3.คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง


ปี